Reference

Dugogodišnje iskustvo, vezanih za rešavanje komunalne infrastrukture, koje je osnovni temelj uspešnosti našeg poslovanja, je rezultiralo da uspešno uradimo preko 250 projekata u periodu od 15 godina. Tokom ovog perioda možemo se pohvaliti uspešnom saradnjom sa preko 20 opština i javnih preduzeća na teritoriji Srbije i Crne Gore.

IZVOD IZ REFERENC LISTE URAĐENIH PROJEKATA SPOLJNE INFRASTRUKTURE VODOVOD I KANALIZACIJA

Naziv projekta Naručilac / Investitor Godina
IDR, PGD i PZI izgradnje novog dovodnog cevovoda od izvorišta do Rezervoara “Loši Izvor” i rekonstrukcija crpne stanice na izvorištu Žujince. Ukupna dužina cevovoda 6000m, DN300; PS Q=3x20l/s, H=125,0m, N=3x55kW  UNOPS i Opština Preševo 2019-2020
Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i projekantski nadzor sa izradom Projekta izvedenog objekat za izvođenje glavnog gradskog kolektora za otpadne vode do PPOV u Leskovcu.Ukupna dužina 5000m, DN1000-1200 Opština Leskovac 2018-2020
IDR, IDP, PGD, PZI i PIO komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, spoljna i unutrašnja hidrantska mreža sa rezervoarom i pumpnom stanicom, kišna kanalizacija sa retenzijama i separatorima) za Intermodalni terminal u Batajnici Strabag / Grad Beograd 2020 - 
Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje vodovoda u gradskim ulicama Beograda: Bilećka, Mokroluška, Ptujska, Kosovska, Slavka Rodića, Karnedžijeva, Ledinačka, Gočka, Prvoboraca. Ukupna dužina oko 5 km DN160-DN400 JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 2020
Izrada tehničke dokumentacije ( IDR, PGD, PZI) izmeštanja/rekonstrukcije glavnog magistralnog cevovoda DN400 u dužini od 1km, na područiju fabrike rudnika „Jama“, Grad Bor  Serbia Zijin Copper doo / Grad Bor 2020
Projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje izmeštanja glavnog magistralnog cevovoda za potrebe izgradnje brzog puta Batočina Kragujevac, DN700 u dužini od 2,5km Institut za puteve CIP / Min. građ.,saobraćaja i infrastrukture 2019
Tehnička dokumentacija ( IDR,PGD,PZI i PIO) izgradnje dohlorne stanice „Leštane“ , opština Grocka MWT / JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 2019-2020
Izrada tehničke dokumentacije IDR, PGD , PZI za vodovodnu i kanalizacionu mrežu u Obrenovcu: JKP Vodovod i kanalizacija Obrenovac 2007-2020
Kanalizaciona mreža  u Belom Polju
Kanalizaciona mreža sa pumpnom stanicom u Zabrežju
Kanalizaciona mreža na Valjevskom putu
Vodovodna mreža u Konaticama
Kanalizaciona mreža u ulicama Ace Simovića, Belopoljska, Nemanjina Gaj, Tamnavska IV
Idejno rešenje kanalizacije u MZ Šljivici
Idejno rešenje kanalizacije u MZ Urovci i Krtinjska
Idejno rešenje kanalizacije u MZ Zvečka
Idejno rešenje kanalizacije i kišne kanalizacije za MZ Barič i Mislođin
Ukupno infrastrukturna mreža oko 90km
Izrada tehničke dokumentacije za vodovodni sistem u opštini Ražanj ( IDR, IDP, PGD i PZI): Opštinska uprava Ražanj 2017-2020
Rezervoar "Ražanj" V= 2x500m3 
Rezervoar "Vitoševac" V=250m3
Izgradnja magistralnog cevovoda DN200, L= 4,5km
Rekosntrukcija vodovne mreže u naselju Ražanja oko 12 km
Automatizacija i merna mesta za vodovodni sistem u Ražnju
Izrada tehničke dokumentacije IDR, PGD , PZI za vodovodnu i kanalizacionu mrežu u opštini Tutin: Glavni kolektori i sekundarna mreža za naselja Draga, Pečaonica i u Tutinu. Ukupna kanalizaciona mreža oko 11km, DN250-600 Opštinska uprava Tutin 2018-2020
Vodosnabdevanje i kanalisanje turističkog lokaliteta Gradac u Tutinu ( 2 pumpne stanice sa rezervoarom V=100m3, vodovodna i kanalizaciona mreža) 
Tehnička dokumentacija – Idejno rešenje (IDR) i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), PZI  za:  Grad Bor 2019-2020
Kanalizaciona mreža za deo nselja Borsko jezero ( 7km kanalizacione mreže)
Vodosnabdevanje za deo naselja Borsko jezero ( 10km vodovodne mreže)
Vodosnabdevanje MZ Gornjane ( 40km vodovodna mreža, 4 rezervoara i 2 PS)
Vodosnabdevanje MZ Metovnica ( 40km vodovodna mreža, 2 rezervoara )
Konsultant za vodoprivredne objekte i hidromašinsku opremu za potrebe vršenja procene imovine za JVP Vode Vojvodine i JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad Delloite 2015, 2017-2018
Tehnička dokumentacija (IDR,PGD, PZI) izgradnje crpne stanice „Zuce“ sa usisnim cevovodom i objektom za dohlorisanje JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 2016-2017
Tehnička dokumentacija – Idejno rešenje (IDR), Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekat za izvođenje (PZI) za atmosfresku kanalizaciju dužine L=4,5km centralnog dela Bosilegrada  Opštinska uprava Bosilegrad 2016-2017
Tehnička dokumentacija – Idejno rešenje (IDR), Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekat za izvođenje (PZI) za rekonstrukciju i dogradnju čeličnog cevovoda Ø450mm, dužine L=2.5km u Sevojnu  Grad Užice 2016
Tehnička dokumentacija – Idejno rešenje (IDR), Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekat za izvođenje (PZI) za izgradnju i rekonstrukciju atmosfreske kanalizacije , dužine L=30km u naselju Bački Brestovac, opština Odžaci Opština Odžaci 2016
Tehnička dokumentacija – Idejno rešenje (IDR), Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekat za izvođenje (PZI) za izgradnju i rekonstrukciju atmosfreske kanalizacije , dužine L=30km u naselju Karavukovo, opština Odžaci Opština Odžaci 2016
Tehnička dokumentacija – Idejno rešenje (IDR) i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za atmosfresku kanalizaciju , dužine L=11km u Boru Opština Bor 2016
Glavni projekat adaptacije i sanacije vodovodnog cevovoda DN400, dužine L=8km od Surčina do Dobanovaca JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija 2015
Glavni projekat atmosferske kanalizacije za Novo Naselje u Petrovcu na Mlavi, sliva površina P =80ha , ukupna dužina svih kolektora L=4500,0m, prečnika od 300-1000mm Direkcija za izgradnju Petrovca na Mlavi 2014
Glavni projekat kanalizacione mreže u više ulica u naselju Ada, ukupna dužina kolektora L= 4000,0m  Opština Ada 2014
Glavni projekti kanalizacione i atmosferskih kolektora u ulicama Vojvode Milenka, Kralja Milutina i tri ulice između ulica Justina Popovića i Vuka Karadžića, ukupna dužina L=2000m  Direkcija za izgradnju Lajkovca 2014
IZVOD IZ REFERENC LISTE OSTALIH PROJEKATA 
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
Naziv projekta Naručilac / Investitor Godina
Covid Bolnica u Batajnici sa svim pratećim objektima: 3 bolničke zgrade ( Centralni objekat, Poluintezivna i Intenzivna nega), apoteka, magacin, kapela, portirnica, distributivna kuhinja. P bruto 22500m2. Termomont / Ministarstvo odbrane Vojnograđevinski centar„Beograd“ 2020
Covid Bolnica u Kruševcu sa svim pratećim objektima: 3 bolničke zgrade ( Centralni objekat, Poluintezivna i Intenzivna nega), kapela, portirnica, rekonstrukcija postojećeg objekat. P bruto 13500m2 .
Faze projekta: IDP, PGD(GP), PIO i konsultantske usluge za ViK FAZU
Rekonstrukcija i dogradnja Internog odeljenja u okviru Opšte Bolnice u Novom Pazaru, P bruto 8000m2 ,  Almis / Republika Srbija 2020
Faze projekta: IDP, PGD(GP), PIO i konsultantske usluge za ViK FAZU
Stambeno poslovni objekat na Vidikovcu, P bruto 7000m2 Kota plus  2020
Faze projekta: IDP, PGD(GP), PIO i konsultantske usluge 
Stambeno poslovni objekat Dunavska padina, P bruto 3000m2 Kota plus  2019-2020
Faze projekta: IDP, PGD(GP), nadzor za unutrašnje instalacije ViK
Hidraulička analiza kišne kanalizacije bloka 65, opština NBG za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „WELLPORT“ i izgradnje nedostajuće infrastrukture New Venture RED doo 2020
Hidraulička analiza kišne i fekalne kanalizacije Bloka 65, Novi Beograd za potrebe izgradnje objekata „ Poslovni prostro ACB 1000 – objekat 1“ Airport city doo 2019

 

IZVOD IZ REFERENC LISTE OSTALIH PROJEKATA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Naziv projekta Naručilac / Investitor Godina
Covid Bolnica u Batajnici sa svim pratećim objektima: 3 bolničke zgrade ( Centralni objekat, Poluintezivna i Intenzivna nega), apoteka, magacin, kapela, portirnica, distributivna kuhinja. P bruto 22500m2. Termomont / Ministarstvo odbrane Vojnograđevinski centar„Beograd“ 2020
Covid Bolnica u Kruševcu sa svim pratećim objektima: 3 bolničke zgrade ( Centralni objekat, Poluintezivna i Intenzivna nega), kapela, portirnica, rekonstrukcija postojećeg objekat. P bruto 13500m2 .
Faze projekta: IDP, PGD(GP), PIO i konsultantske usluge za ViK FAZU
Rekonstrukcija i dogradnja Internog odeljenja u okviru Opšte Bolnice u Novom Pazaru, P bruto 8000m2 ,  Almis / Republika Srbija 2020
Faze projekta: IDP, PGD(GP), PIO i konsultantske usluge za ViK FAZU
Stambeno poslovni objekat na Vidikovcu, P bruto 7000m2 Kota plus  2020
Faze projekta: IDP, PGD(GP), PIO i konsultantske usluge 
Stambeno poslovni objekat Dunavska padina, P bruto 3000m2 Kota plus  2019-2020
Faze projekta: IDP, PGD(GP), nadzor za unutrašnje instalacije ViK
Hidraulička analiza kišne kanalizacije bloka 65, opština NBG za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „WELLPORT“ i izgradnje nedostajuće infrastrukture New Venture RED doo 2020
Hidraulička analiza kišne i fekalne kanalizacije Bloka 65, Novi Beograd za potrebe izgradnje objekata „ Poslovni prostro ACB 1000 – objekat 1“ Airport city doo 2019

IZVOD IZ REFERENC LISTE URAĐENIH TEHNIČKIH KONTROLA PROJEKATA

Naziv projektaNaručilac / InvestitorGodina
Idejni projekat dela vodovodne mreže u ulici Novoseljanski put u PančevuJKP " Vodovod i kanalizacija" Pančevo2016-2017
Fekalna kanalizacija duž Baviškog puta ( celina 6a)
Atmosferska kanalizacija duž Bavaniškog puta sa CS u Pančevu
Gradski fekalni koletor od luke "Dunav" do severne industrijske zone sa rekonstrukcijom crpne stanice u luci "Dunav"
Potisni vod feklane crpne stanice (FCS1) u ul. Moše Pijade u Pančevu
Kanalizaciona mreža fekalnih voda u naselju Šljivice - prva fazaDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda2016-2018
PPOV naselja Bačka TopolaVodotehnika doo / Opština Bačka Topola2018
Rekostrukcija linije za dalji tretman mulja na PPOV "Kamenica" u TopliVodotehnika doo / Opština Topola2016
Rekostrukcija i dogradnja PPV Mitrovo poljeJSKP " Aleksandrovac", Aleksandovac2016
Rudarski projekat nadvišenja jalovišta i brane br.9 rudnika i flotacije "Rudnik"Rudnik i flotacija Rudnik doo, Rudnik2018
Rezervoar Brdjanski kraj sa ispusnim cevovodom u BarajevuDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda / Grad Beograd2019
Rezervoar Vrapčje brdo sa ispusnim cevovodom u BarajevuDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda / Grad Beograd2019

Izabrane reference od 2010-2013 - WIGA PROJECT GROUP doo

OPŠTINA KLIJENT NAZIV USLUGE OPIS USLUGE Godina
Ada Opština ADA Glavni projekat  Sekundarna kanalizaciona mreža u gradskom naselju Ada, sa prikazom i rešavanjem svih kućnih priključaka na novoprojektovanu mrežu. Ukupna dužina sekundarne mreže oko 10 km.  2013
Tutin Opština Tutin/UN-EUPROGRES Idejni i glavni projekat Primarna kanalizaciona mreža za naselje Tutin i glavni kolektor ka budućem PPOV. Ukupna dužina kanalizacionih kolektora 10km, prečnici od DN250 - DN700 2013
Opština     Tutin Idejni i glavni projekat Regulacija Svračićkog potoka u dužini od 950,0m 2013
Lajkovac Direkcija za izgradnju Lajkovca Glavni projekat  Izgradnja saobraćajnice sa kišnom i kanalizacionom mrežom duž planirane ulice Vojvode Milenka. Dužina saobraćajnice 650,0m. Kišna kanalizacija od Ø300 do Ø800. 2013
Glavni projekat  Kanalizaciona sekundarna mreža za nekoliko ulica u Lajkovcu. Ukupna dužina oko 1000,0m.  2013
Angola Planum Idejno rešenje Vodosnabdevanje, vodovodna mreža, hidrantska mreža i kanalizaciona mreža za vojnu bazu u Lubangu, republika Angola. Projektom obuhvaćena razvodna cevna mreža, bunari, pumpne stanice, hidraulički modeli, mini postrojenja za prečišćavanje otpadne vode kao i hlorinatorske i buster stanica.    2010-2013
Idejno rešenje Odvodnjavanje rulne piste i ostalih aerodromskih površina za aerodorom u Lubangu. 
Ražanj Fond za razvoj Idejni i glavni projekat Glavni kanalizacioni kolektori sa sekundarnom mrežom naselja Skorica i Smilovac. Ukupna dužina preko 15km. 2013
Idejni i glavni projekat Glavni kanalizacioni kolektori sa sekundarnom mrežom naselje Vitoševac. Ukupna dužina preko 12km.
Požarevac JKP Vodovod i kanalizacija Idejni i Glavni projekat Izrada Idejnog i Glavnog projekta glavnog fekalnog kolektora kroz naselja Poljana, Prugovo i Lučica sa priključkom na Ljubičevski kolektor u dužini od 11 km sa 7 crpnih stanica. Prečnik 250-400mm 2012
Valjevo  JKP Vodovod i kanalizacija Generalni projekat vodosnabdevanja Izrada Generalnog projekat sa predhodnom studijom opravdanosti za sva naselja opštine Valjevo. Detaljna razrada koncepta vodosnabdevanja sa osloncem na buduću akumulaciju Stubo-Rovni. Projektovano i hidraulički analizirano 75 naseljenih mesta, sa preko 200km novoprojektovane vodovodne mreže, više od 30 rezervora i 15 pumpnih stanica.  2011
Generalni projekat kanalizacije Izrada Generalnog projekat sa predhodnom studijom opravdanosti za sva naselja opštine Valjevo. Detaljna razrada koncepta kanalizacione mreže sa osloncem na postojeće PPOV u Valjevu. Projektovano i hidraulički analizirano 75 naseljenih mesta, sa preko 400km novoprojektovane kanalizacione mreže, više od 10 mini bioloških postrojenja za prečišćavanje i  10 crpnih stanica.  2011
Idejni i Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije za vodosnabdevanje naselja Divci. Glavni tranzitni i distributivni evovod dužine preko 10km, rezervoar od 150m3. 2012
Glavni projekat Sekundarna vodovodna mreža za naselje Divci. Ukupna dužina 5000,0m 2013
Mali Zvornik JKP Drina Generalni projekat kanalizacije Izrada Generalnog projekat sa predhodnom studijom opravdanosti za sva naselja opštine Mali Zvornik. Detaljna razrada koncepta kanalizacione mreže u Malom Zvorniku. Projektovano i hidraulički analizirano 15 naseljenih mesta, sa preko 100km novoprojektovane kanalizacione mreže, više od 5 mini bioloških postrojenja za prečišćavanje i  preko 10 crpnih stanica.  2010
Glavni projekat Mini paket postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od 500 ES u MZ Donja Mala. Komplet građevinski, elektro i hidromašinski projekat 2011
Idejni i Glavni projekat Mini paket postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od 2x200 ES u MZ Sakar(SBR tehnologija). Komplet građevinski, elektro i hidromašinski projekat sa saobraćajnicom oko postrojenja i nivelacijom terena. U sklopu ovih aktivnosti kompletno je rešena kanalizaciona mreža za celo naselje u dužini od 7 km i 4 crpne stanice. 2012
Idejni i Glavni projekat Mini paket postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda od 2x700 ES (SBR tehnologija) u MZ Brasina. Komplet građevinski, elektro i hidromašinski projekat sa saobraćajnicom oko postrojenja i nivelacijom terena. U sklopu ovih aktivnosti kompletno je rešena kanalizaciona mreža za celo naselje u dužini od 13 km i 2 crpne stanice. 2012
Smederevo JKP Vodovod i kanalizacija Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije kompletene razvodne vodovodne mreže sa kućnim priključcima za naselje Saraorci. Dužina mreže preko 17km. 2012
Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije kompletene razvodne vodovodne mreže sa kućnim priključcima za naselje Osipaonica. Dužina mreže preko 25km. 2012
Tivat Opština Tivat Idejno rešenje Izrada Idejnog rešenja sa predhodnom studijom investicionog ulaganja u vodosnabdevanju poluostrva Luštica. Detljan koncept i hidraulička analiza je sprovedena za domocijalno stanovništvo i buduće turističke kapacitete. Ukupna vodovodna mreža preko 30km, sa 4 rezervoara.  2010
Glavni projekat Izrada tehničke dokumentacije za glavni tranzitni cevovod od priključka na Regionalni vodovod ka Luštici. Projektovan cevovod DN450mm,NP16bar u dužini 2,5km u terenu podložnom visokim nivoem morske vode.  2010
Bar Opština Bar Tehnička kontrola U sklopu KFW programa za Crnogorsko primorje, za opštinu Bar je urađeno 16 Glavnih projekata kanalizacione mreže preko 20km,5 pumpnih stanica, 2 ispusta u more za Sutomore i Bar. Takođe je urađen i Idejni projekat PPOV Bar za 90000ES. Tehnička dokumentacija je urađena od strane Nemačke konsultantske kuće, dok je Wiga Project Group imala zadatak da izvrši kompletnu reviziju svih projekata kao konsultant opštine Bar.  2010
Vršac Institut za puteve, Evropska komisija, MISP Stručni nadzor U okviru Nadzornog tima, naš zadak je bio da vršimo stručni nadzor nad radovima za izgradnju vodovodne mreže, kanalizacione mreže i atmesfroskog kolektora pri izgradnji Tehnološkog parka u Vršcu. Investitor je bila Evropska komisija, koja je u saradnji sa MISP-om sprovela tender po FIDIC-u za izgradnju. U okviru nadzora, pratila se investicija, tehničko izvođenje radova, pisanje "Progress Report"-a, praćenje podbušivanja prečnika zaštitne kolone od čelika DN1700mm ispod međunarodnog koloseka za kišni kolektor.  2010
Krnješevci SCANIA Tehnička kontrola i Stručni nadzor U okviru izrade projektno-tehničke dokumentacije za komercijalno-servisni centar u Krnješevcima za SCANIA, izvršena je tehnička kontrola Glavnih projekata vodovod i kanalizacije. U okviru tima Stručnog nadzora nad izvošenjem vrši se kontrola izvedenih radova, finansija i kvaliteta opreme za vodovod ikanalizaciju. U sklopu radova predvišen je rezervoar od 100m3, pumpna stanica za hidrantsku mrežu, mini-bioločki prečišćivač od 20ES i 2 velika separatora za ulja i masti za kišnu vodu. 2012

 

 

Reference arhiva »

 

vrh

O nama
Galerija
Kontakt